Hỗ Trợ Trực Tuyến

Anh Khoa (SGK) 01652.803.485

Chị Phúc (T.bị) 0902.728.074

5 tiêu chuẩn xây dựng thư viện trường học

Ngày 02/1/2003, Bộ GD_ĐT ra quyết định về việc ban hành qui định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông. Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày kí.

05 TIÊU CHUẨN THƯ VIỆN 01 THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ GD&ĐT

TIÊU CHUẨN I

I. SÁCH  ( gồm có 03 loại )

1. Sách giáo khoa :

-        Mỗi HS có 01 bộ SGK

-        100% Học sinh khó khăn có thể thuê, mượn SGK.

2. Sách nghiệp vụ của giáo viên :

a) Các văn bản nghị quyết ( các văn bản nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước, Ngành, Liên bộ liên Ngành.)

b) Các sách bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

c) Các sách nâng cao trình độ chuyên môn .

            Mỗi tên sách nghiệp vụ của giáo viên phải đủ cho giáo viên có 01 bản và 03 bản lưu tại thư viện .

3. Sách Tham khảo :

            Số lượng sách tham khảo trong thư viện phải đạt bình quân như sau :

a) Trường tiểu học :

-        Trường ở Thành phố, Thị xã và đồng bằng tối thiểu 1 học sinh có 02 cuốn sách.

-        Trường ở miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, và đặc  biệt khó khăn tối thiểu 02 học sinh có 01 cuốn sách.

b) Trường THCS :

-        Trường ở Thành phố, Thị xã và đồng bằng tối thiểu 1 học sinh có 03 cuốn sách.

-        Trường ở miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, và đặc  biệt khó khăn tối thiểu 01 học sinh có 01 cuốn sách.

c) Trường THPT :

-        Trường ở Thành phố, Thị xã và đồng bằng tối thiểu 1 học sinh có 04 cuốn sách.

-        Trường ở miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, và đặc  biệt khó khăn tối thiểu 01 học sinh có 02 cuốn sách.

-        Số sách tham khảo phải có đầy đủ tên sách theo danh mục sách dùng cho thư viện các trường phổ thông do Bộ GD & ĐT hướng dẫn hàng năm.

II. BÁO, TẠP CHÍ, BẢN ĐỒ VÀ TRANH ẢNH GIÁO DỤC, BĂNG ĐĨA GIÁO KHOA :

1. Báo tạp chí : Gồm báo nhân dân, báo giáo dục và Thời đại, tạp chí Giáo dục, tạp chí Thế giới mới...

2. Bản đồ và tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa :

-        Đảm bảo đủ các loại bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng, đĩa giáo khoa do NXBGD xuất bản và phát hành từ sau năm 1998.

-        Mỗi tên bản đồ, tranh ảnh được tính tối thiểu theo lớp, cứ 02 lớp cùng một khối có 01 bản.

TIÊU CHUẨN II : CƠ SỞ VẬT CHẤT

1. Phòng thư viện :

a) Thư viện Trường phổ thông phải đặt ở trung tâm nơi thuận tiện trong nhà trường.

b) Mỗi thư viện cần đảm bảo diện tích tối thiểu là 50 m2 để làm phòng đọc và kho sách.

2. Trang thiết bị chuyên dùng :

a) Có tủ, giá, kệ dùng trong thư viện đủ để đựng sách, báo tạp chí. Tranh ảnh, bản đồ, băng đĩa.

b) Có đủ bàn ghế, ánh sáng cho phòng đọc và cho cán bộ làm công tác thư viện.

c) Có tủ hoặc hộp mục lục, sổ mục lục, bảng để giới thiệu sách với bạn đọc.

d) Những trường nếu có điều kiện thì có thể trang bị thêm máy vi tính, Photocopy....

e) Thư viên đạt chuẩn Quốc gia các trường xây dựng mới có qui mô đạt chuẩn Quốc gia, các  trường thuộc địa bàn Thị xã, Thành phố phải có phòng đọc cho giáo viên tối thiểu 20 chỗ ngồi, phòng đọc cho học sinh tối thiểu 25 chỗ ngồi

TIÊU CHUẨN III : VỀ NGHIỆP VỤ

1) Nghiệp vụ :

            Tất cả các loại ấn phẩm trong thư viện phải được đăng ký, mô tả, phân loại, tổ chức mục lục, sắp xếp theo đúng nghiệp vụ thư viện.

2) Hướng dẫn sử dụng thư viện :

            Có nội qui thư viện, bảng hướng dẫn giáo viên , học sinh, cán bộ quản lý giáo dục, tài liệu trong thư viện.

TIÊU CHUẨN IV : TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

1) Tổ chức quản lý :

            Hiệu trưởng nhà trường phân công một lãnh đạo trường  trực tiếp phụ trách thư viện.

2) Cán bộ làm công tác thư viện :

-        Mỗi trường phải bố trí cán bộ, giáo viên làm công tác thư viện.

-        Nếu là giáo viên kiêm nhiệm làm công tác thư viện phải được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về thư viện trường học, được hưởng lương và các tiêu chuẩn khác như giáo viên đứng lớp. Cán bộ thư viện trường học không phải là giáo viên nhưng được đào tạo nghiệp vụ thư viện thì được hưởng lương và các chế độ phụ cấp như Ngành Văn hóa - Thông tin qui định.

-        Từng học kỳ và cuối năm học cán bộ hoặc giáo viên làm công tác thư viện phải báo cáo công tác thư viện với Ban Giám hiệu.

3) Phối hợp trong công tác thư viện :

Thư viện cần có mạng lưới cộng tác viên trong giáo viên, học sinh và hội cha mẹ học sinh để giúp tổ công tác thư viện ( hoặc cán bộ ) thư viện hoạt động tốt.

4) Kế hoạch và kinh phí hoạt động :

a- Kế hoạch : Hàng năm thư viện phải lập chương trình hoạt động, kế hoạch đầu tư và phát triển.... và được lãnh đạo nhà trường xét duyệt.

b- Kinh phí : Quản lý và sử dụng ngân sách quĩ thư viện theo đúng nguyên tắc qui định, huy động các nguồn quĩ ngoài ngân sách, để bổ sung sách, báo  và xây dựng thư viện.

c- Hoạt động : Thư viện nhà trường phải có nội dung hoạt động phù hợp với giáo dục toàn diện....Thư viện cần có những hoạt động như: Giới thiệu sách, điểm sách, thông báo sách mới nhập, triển lãm và trưng bày sách mới, phối hợp tổ chức các hội thi: Thi kể chuyện theo sách, thi nghiệp vụ thư viện....

            Cho thuê, mượn sách giáo khoa, tham khảo theo đúng chế độ chính sách.

            Hàng năm thư viện phải đảm bảo chi tiêu hàng năm theo  tỷ lệ giáo viên và học sinh thường xuyên sử dụng sách, báo của thư viện ( 100% đối với giáo viên và 70% đối với học sinh trở lên ) phấn đấu năm sau cao hơn năm trước.

 

TIÊU CHUẨN V : QUẢN LÝ THƯ VIỆN

1) Bảo quản :

 Thư viện nhà trường phải có đủ các loại hồ sơ sổ sách để theo dõi mọi hoạt động của thư viện.

2) Kiểm kê và thanh lý:

            Hàng năm nhà trường phải kiểm kê tài sản của thư viện, làm thủ tục thanh lý các ấn phẩm rách nát, nội dung thay đổi hoặc đã hết hạn sử dụng theo đúng nghiệp vụ thư viện.

 

Thông tin hoạt động
Triển khai bình ổn giá SGK 2019 (15/5 - 30/11/2019) Cập nhật: (15-5-2019)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2019" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 15/5/2019 đến ngày 30/11/2019. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

Chương trình bình ổn giá SGK, tập vở năm 2018 Cập nhật: (23-5-2018)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2018" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 15/5/2018 đến ngày 30/11/2018. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

 
Bình ổn giá SGK, tập vở năm 2017 Cập nhật: (21-5-2017)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2017" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 20/5/2017 đến ngày 30/11/2017. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

Tặng SGK cho con thương binh liệt sĩ NH 2016-2017 Cập nhật: (28-5-2016)

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Đồng Nai, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai tiếp tục thực hiện việc tặng sách giáo khoa (SGK) cho học sinh là con thương binh, liệt sĩ tại các đơn vị trường trên địa bàn tỉnh, năm học 2016 - 2017;

Liên kết
các đơn vị