Hỗ Trợ Trực Tuyến

Anh Khoa (SGK) 01652.803.485

Chị Phúc (T.bị) 0902.728.074

Thông tin cổ đông
 • Thông báo mời Đại hội cổ đông 2017 Thông báo mời Đại hội cổ đông 2017 Cập nhật: 13-03-2017 08:03

  Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

 • Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Cập nhật: 04-04-2016 02:04

  Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai được tổ chức tại Hội trường Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai có địa chỉ tại số 10 Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 28 tháng 3 năm 2016 với sự có mặt của 47 cổ đông (hoặc người được ủy quyền) / 69 cổ đông được triệu tập, đại diện cho 1.735.436  cổ phần / 1.820.000 cổ phần, chiếm 95,35%  tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

 • Thông báo mời Đại hội cổ đông 2016 Thông báo mời Đại hội cổ đông 2016 Cập nhật: 21-03-2016 02:03

  Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

 • Điều lệ mới của Công ty ( theo Luật doanh nghiệp 2014) Điều lệ mới của Công ty ( theo Luật doanh nghiệp 2014) Cập nhật: 05-09-2015 03:09

  Ngày 29/8/2015, trong Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015, 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP sách và TBTH Đồng Nai theo Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015.  

  Bản Điều lệ mới của Công ty bao gồm 21 Chương và 55 Điều.

 • Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường ngày 29/8/2015 Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường ngày 29/8/2015 Cập nhật: 01-09-2015 01:09

  Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 ngày 29/8/2015 đã thành công tốt đẹp, Đại hội ban hành Nghị quyết.  Mời các cổ đông xem.

 • Thông báo về Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 Thông báo về Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 Cập nhật: 18-08-2015 09:08

  Ngày 17/8/2015, Hội đồng quản trị Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai đã gửi Thông báo triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2015, Đại hội tổ chức vào lúc 8g30 sáng ngày thứ bảy  29/8/2015 tại Phòng họp Công ty (số 10, Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

   

 • Thông báo mời dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Thông báo mời dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Cập nhật: 17-04-2015 07:04

  Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

  File đính kèm

 • Hình ảnh Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 Hình ảnh Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 Cập nhật: 26-09-2014 04:09

  Ngày 25/9/2014, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty CP Sách và TBTH Đồng Nai được triệu tập để bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kì 2 (năm 2014-2019)

 • Thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 Thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 Cập nhật: 24-09-2014 07:09

  Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 để bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kì 2 (2014-2019).

 • Điều lệ Công ty CP Sách và TBTH Đồng Nai Điều lệ Công ty CP Sách và TBTH Đồng Nai Cập nhật: 24-09-2014 07:09

  Điều lệ này của Công ty cổ phần Sách và Thiết Bị Trường Học Đồng Nai (dưới đây gọi là “Công ty”) là cơ sở pháp lý cho hoạt động của Công ty; các qui định của Công ty, các nghị quyết của cổ đông và Hội đồng quản trị nếu đã được thông qua một cách hợp lệ phù hợp với luật pháp liên quan sẽ là những qui tắc và qui định ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

  Điều lệ này được thông qua hợp lệ bởi cổ đông của Công ty tại Đại Hội đồng cổ đông thành lập tổ chức vào ngày  12 tháng  06  năm  2009

Thông tin hoạt động
Triển khai bình ổn giá SGK 2019 (15/5 - 30/11/2019) Cập nhật: (15-5-2019)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2019" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 15/5/2019 đến ngày 30/11/2019. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

Chương trình bình ổn giá SGK, tập vở năm 2018 Cập nhật: (23-5-2018)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2018" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 15/5/2018 đến ngày 30/11/2018. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

 
Bình ổn giá SGK, tập vở năm 2017 Cập nhật: (21-5-2017)

Chương trình "Bình ổn giá sách giáo khoa, tập vở năm 2017" của tỉnh giao Công ty CP sách và Thiết bị trường học Đồng Nai thực hiện từ ngày 20/5/2017 đến ngày 30/11/2017. Học sinh và phụ huynh có thể đến Nhà sách Giáo dục (số 10, Võ Thị Sáu, tp Biên Hòa) hay đến các điểm bán SGK, tập vở bình ổn giá của Công ty trên toàn tỉnh, hoặc có thể đăng ký mua và nhận sách, tập vở tại trường mình đều được giảm 10% trên giá bìa khi mua sách giáo khoa, sách bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. 

Tặng SGK cho con thương binh liệt sĩ NH 2016-2017 Cập nhật: (28-5-2016)

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Đồng Nai, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đồng Nai tiếp tục thực hiện việc tặng sách giáo khoa (SGK) cho học sinh là con thương binh, liệt sĩ tại các đơn vị trường trên địa bàn tỉnh, năm học 2016 - 2017;

Liên kết
các đơn vị